I was lucky enough to catch Bernard & Ben playing tracks from Ben’s new album Hendra. Beautiful sounds (Bernard playing through a Lazy J J20 amplifier)Bernard Ben WM-50Bernard Ben WM-12Bernard Ben WM-48 Bernard Ben WM-40 Bernard Ben WM-39 Bernard Ben WM-30 Bernard Ben WM-23 Bernard Ben WM-20 Bernard Ben WM-17 Bernard Ben WM-16 Bernard Ben WM-13 Bernard Ben WM-11Bernard Ben WM-21Bernard Ben WM-24